Головна
Новини
Районна державна адміністрація
Керівництво
Апарат
Структурні підрозділи
Вакансії
Територіальні підрозділи міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади
Канівське управління Державної казначейської служби України
Управління Держгеокадастру в Канівському районі
Прийом громадян
Органи місцевого самоврядування
Державний реєстр виборців
Центр надання адміністративних послуг
Адміністративні послуги
Дозвільний центр
Нормативні документи
Економіка
Фінанси
Державні закупівлі
Економічний розвиток району
Соціально-гуманітарна сфера
Освіта
Охорона здоров'я
Культура
Молодь
Спорт
Соціальний захист
Пенсійне забезпечення
ЗМІ
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Канівського району
Зайнятість населення
Суспільство
Політичні партії
Громадські організації
Громадська рада
Конфесії
Реалізація Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"
Консультації з громадськістю
Державні інформаційні ресурси
Запобігання проявам коррупції
Очищення влади
Доступ до публічної інформації
Орієнтовний план консультацій з громадськістю
Захисник Вітчизни
Регуляторна діяльність
Нормативно-правова база
Планування діяльності
Оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу
Діючі регуляторні акти
Відстеження результативності регуляторних актів
Інформація про здійснення регуляторної діяльності
Відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності
На початок
Головна Суспільство Громадська рада

Положення про громадську раду при районній державній адміністрації

      1. Громадська рада при районній державній адміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

       2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, розробленим на основі Типового положення про громадську раду, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.

   Положення про громадську раду погоджується з районною державною адміністрацією та схвалюється на засіданні громадської ради.

        3. Основними завданнями громадської ради є:

     - створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

      - здійснення громадського контролю за діяльністю районної державної адміністрації;

  - сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

        4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

     1) готує та подає районній державній адміністрації (далі - райдержадміністрації) пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

      2) готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

       3) подає райдержадміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

     4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів розпоряджень, що надаються на державну реєстрацію до органів юстиції;

    5) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

           6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;

        7) збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

        8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи району;

        9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

        5. Громадська рада має право:

      1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії тощо);

     2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

      3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

  4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

    5) отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

   6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

      7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

       Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

       Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

    До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

       Членство в громадській раді є індивідуальним.

  8. Для формування складу громадської ради райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

       Якщо при райдержадміністрації вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

     До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та райдержадміністрації.

   Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

       Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

    – лист за підписом керівника інституту громадянського суспільства про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

  – копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

     На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший публічний спосіб.

     Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при райдержадміністрації до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

 Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.

       9. Райдержадміністрація затверджує склад громадської ради своїм розпорядженням на підставі протоколу установчих зборів.

      10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

        - систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

     - повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

  - скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

      - неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

        - подання членом громадської ради відповідної заяви.

    11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

      Голова громадської ради має заступника (ів), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

         Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу райдержадміністрації.

    Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

          12. Голова громадської ради:

            - організовує діяльність громадської ради;

            - скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

            - підписує документи від імені громадської ради;

      - представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

            - може бути включений до складу колегії райдержадміністрації.

   13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник сектору інформаційної та регіональної політики, забезпечення доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

       14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

            Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

            Засідання громадської ради проводяться відкрито.

            У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого
голосу голова райдержадміністрації або один із його заступників.

         За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

    15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

        Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду райдержадміністрацією.

     Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться  до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

    16. Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший публічний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

     17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

        18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.Повернутись до розділу: Громадська рада